หน้าแรกhna_rk.html
   เกี่ยวกับเราkeiyw_kab.html
   หลักสูตรhlaksutr.html
   แบบฟอร์มbb_fxrm.html
   ศูนย์suny/suny.html
   ทีมงานthim_ngan.html
   ติดต่อtidtx.html
EnglishHomeENG.html
 
ขั้นตอนการเปิดศูนย์
    อบรมผู้นำศูนย์xbrm_phuna_suny.html
   คุณสมบัติผู้สมัครkhunsmbati_phu_smakhr.html
      หลักสูตรhlaksutr.html

อยากจะเปิดศูนย์ต้องทำอย่างไร?

      ค่าใช้จ่ายkha_ch_cay.html

ก่อนอื่นเราต้องขออธิบายถึงเงื่อนไขของการเปิดศูนย์ครั้งแรกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ หลักสูตรของ ศ.ส.พ. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบเป็นทีม ฉะนั้นการเปิดศูนย์จึงมีเงื่อนไขว่าใน 1 ศูนย์จะต้องประกอบไปด้วยผู้นำศูนย์ 1 ท่าน ผู้เรียนอย่างน้อย 2 ท่านและไม่เกิน 5 ท่าน/ศูนย์ ซึ่งจะต้องเป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันหรือในคริสตจักรเดียวกัน เพราะการเรียนเป็นทีมจะต้องพบปะกันอย่างน้อยอาทิตย์ล่ะหนึ่งครั้ง การแบ่งเวลาสำหรับการเรียนหลักสูตร ศ.ส.พ. จึงป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ขึ้นไปจนกว่าจะจบหลักสูตร ในหนึ่งคริสตจักรสามารถที่จะเปิดได้หลายศูนย์โดยไม่จำกัด ท่านสามารถดูคุณสมบัติของผู้นำศูนย์และผู้เรียนตามลิงค์ต่อไปนี้ >>คุณสมบัติผู้สมัคร<< ทั้งนี้ก่อนที่จะเปิดศูนย์ผู้นำศูนย์จะต้องมาอบรมกับทางสำนักงานเป็นเวลา 3 วัน


ขั้นตอนในการเปิดศูนย์

 1. 1.ขอรับรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์

 2. 2.ติดต่อสำนักงานเพื่อไปประชาสัมพันธ์ที่คริสตจักรของท่านหรือมีโอกาสได้พูดคุยเป็นกิจลักษณะ

 3. 3.แจ้งความประสงค์ต้องการเข้าร่วมอบรมผู้นำศูนย์ รายละเอียดการสมัคร

 4. 4.ส่งเอกสารการสมัครมายังสำนักงานและให้คณะกรรมการคริสตจักรลงมติที่จะเปิดศูนย์ในคริสตจักรของท่าน (หลักสูตรของเราทำงานร่วมกับคริสตจักรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากทางคณะกรรมการ) พร้อมทั้งชำระค่าอมรมสำหรับผู้นำศูนย์

 5. 5.ผู้นำศูนย์เข้าร่วมการอบรม

 6. 6.ส่งเอกสารการสมัครของผู้เรียนและใบรับรองจากทางคริสตจักร รายละเอียดการสมัคร

 7. 7.ทางสำนักงานจะส่งตัวแทนไปสัมภาษณ์ผู้เรียนและจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ไปยังคริสตจักรของท่าน

 8. 8.เมื่อผู้เรียนผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อย ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนวิชาแรกในลำดับต่อไป การลงทะเบียนวิชาจะถือว่าเป็นการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ